อัตราค่าบริการ

1111ทันตกรรมหัตถการ

1.ทันตกรรมหัตถการ
1.1 อุดฟันชั่วคราว (pulp capping) 400 บาท/ซี่
1.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam
  – ด้านเดียว 600 บาท
  – 2 ด้าน 750 บาท
  – 3 ด้าน 850 บาท
  – ตั้งแต่ 4 ด้าน 1,000 บาท
1.3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Composite, GI, Flowable composite)
  – ด้านเดียว 600-700 บาท
  – 2 ด้าน 900 บาท
  – 3 ด้าน 1,100 บาท
  -เคลือบหน้าฝันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Composite Facing)
2,000 บาท/ซี่
  อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน 3,000 บาท/ช่อง
1.4 อุดคอฟันด้วยวัสดุ Glass Ionomer 500 บาท/ซี่
1.5 ฉีดยาชา 100 บาท/ตำแหน่ง

11111ศัลยกรรมช่องปาก

2.ศัลยกรรมช่องปาก
2.1 ถอนฟัน 500 บาท/ซี่
2.2 ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน)  700-1,200 บาท/ซี่

11111ฟันคุด

3.Surgical Extraction
3.1 ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน
(Soft Tissue Impaction)
1,200-1,800 บาท/ซี่
3.2 ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันที่ฝังโดยกรอกระดูกและฟัน
(Bony Impaction or Embedded Tooth)
  3.2.1 Partial Bony 2,000-3,000 บาท/ซี่
  3.2.2 Complete Bony 3,000-4,000 บาท/ซี่

11111ปริทันต์วิทยา

4.ปริทันต์วิทยา
4.1 ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 700-1,000 บาท/ครั้ง
4.2 เกลารากฟัน (Root Planning/Curettage) ตำแหน่งละ  400 บาท

111คลองรากฟัน

5.การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic Treatment) ฟันแท้
5.1 ฟันหน้า 3,000 บาท/ซี่
5.2 ฟันกรามน้อย  4,500 บาท/ซี่
5.3 ฟันหลัง 8,000 บาท/ซี่
5.4 เอ็กซเรย์ 150 บาท/ฟิล์ม

1111ทันตกรรมประดิษณ์

6.ทันตกรรมประดิษฐ์
6.1 เคลือบฟันเทียม (Porcelain veneer) 8,000 บาท/ซี่
6.2 ครอบฟัน (Crown)
  – Non Precious-porceiain 7,500 บาท/ซี่
 – Semi Precious-porcelain (palladium) 9,000 บาท/ซี่
 – Precious Gold 56% 13,000 บาท/ซี่
 – Precious Gold 84% 16,000 บาท/ซี่
 – แบบไม่มีโลหะผสม (All porcelain)
   * In-ceram 10,000 บาท/ซี่
   * Empress 10,000 บาท/ซี่
   * Empress Emax 11,000 บาท/ซี่
   * Cercon/Zerconia 13,000 บาท/ซี่
6.3 สะพานฟัน (Bridge) 7,500-16,000 บาท/unit
6.4 เดือยฟัน (Post & core) 3,000 บาท/ซี่
6.5 ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
  – ซี่แรก 3,000 บาท/ซี่
  – ซี่ต่อไป 400 บาท/ซี่
  – ตะขอลวดดัด ตัวละ 200 บาท
6.6 ฟันปลอมถอดได้ฐานนุ่ม Flexible
  – ซี่แรก 6,000 บาท/ซี่
  – ซี่ต่อไป 400 บาท/ซี่
6.7 ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 5,500บาท/ซี่
  – 1-2 ซี่ (RB) 4,000-5,000 บาท/ชิ้น
  – 3 ซี่ (RPD) 7,000 บาท/ชิ้น
  – ซี่ต่อไป 400 บาท/ซี่
6.8 ฟันปลอมทั้งปากฐานอคริลิก (Full Denture) 18,000 บาท
6.9 ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (Full Denture) 24,000 บาท
6.10 ซ่อมฟันปลอม 400-600 บาท
  – เพิ่มฟัน หรือเพิ่มตะขอ ซี่ละ 400 บาท

111ฟอกสีฟัน

7.ฟอกสีฟัน
Promotion ! ฟอกสีฟันด้วยแสง (Cold Light)
แถมฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด มูลค่า 3,000 บาท

7,500 บาท/คน

111จัดฟัน

8.จัดฟัน (Orthodontic Treatment)
  – จัดฟันทั่วไป 38,000-45,000 บาท/คน
  – จัดฟันแบบใส NEW!  15,000-30,000 บาท/คน
  – เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) 2,000 บาท/ชิ้น

111เฟือกกันสบฟัน

9.ที่กันกัดฟัน (NIGHT GUARD)
  – SOFT NIGHT GUARD ชิ้นละ 2,000 บาท
  – HARD NIGHT GUARD ชิ้นละ 2,000 บาท

1111ทันตกรรมสำหรับเด็ก

10.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ถอนฟันน้ำนม 300 บาท/ซี่
อุดฟันน้ำนม 500-700 บาท/ซี่
เคลือบหลุมร่องฟัน 400 บาท/ซี่
เคลือบฟลูออไรด์ 400 บาท/ครั้ง
รักษารากฟันส่วนต้น ( Pulpotomy ) 2,000 บาท/ซี่
รักษารากฟันส่วนรากหรือปลาย ( Pulpectmy ) 2,500 บาท/ซี่
อุดฟัน + เคลือบหลุมร่องฟัน ( PRR ) 700 บาท/ซี่
ครอบฟัน ( SSC ) 2,000 บาท/ซี่
ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม ( Space maintamer ) 1,500 บาท/ซี่

1111รากเทียม

11.ทันตกรรมรากเทียม
ศัลยกรรมรากเทียม(Implant) รวมครอบฟัน 42,000-60,000 บาท

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า