ตารางทันตแพทย์แผนกจัดฟันใส  รากฟันเทียม

ทันตกรรมเพื่อความงาม

วันจันทร์

 • ทพ.นันทวุฒิ  จันทร์ศิริ (ท.4339)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 14:30 น..

วันอังคาร

 • ทพ.นันทวุฒิ  จันทร์ศิริ (ท.4339)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพุธ

 • ทพ.นันทวุฒิ  จันทร์ศิริ (ท.4339)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพฤหัสบดี

 • ทพ.นันทวุฒิ  จันทร์ศิริ (ท.4339)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันศุกร์

 • ทพ.นันทวุฒิ  จันทร์ศิริ (ท.4339)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 14:30 น.

วันเสาร์

 • ทพ.นันทวุฒิ  จันทร์ศิริ (ท.4339)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.
ตารางทันตแพทย์แผนกจัดฟันติดเครื่องมือ

วันจันทร์

 • ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร (ท.5002)

          ประจำเวลา  16:00 น. –  19:30 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 2,3,4 ของเดือน

วันศุกร์

 • ทพ.อรรถกฤษณ์  ผลประเสริฐ(ท.4478)

           ประจำเวลา  15:30 น. –  19:00 น.

วันเสาร์

 • ทพ.วัลลภ สุวรรณมโน (ท.5139)

          ประจำเวลา  10:00 น. –  19:30 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน

          ประจำเวลา  13:00 น. –  19:30 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

วันอาทิตย์

 • ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ (ท.6830)

          ประจำเวลา  9:00 น. –  18:00 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 2,3 ของเดือน

ตารางทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป ห้อง1

วันจันทร์

 • ทพญ.รพีพรรณ  มนต์อารักษ์ (ท.13783)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันอังคาร

 • ทพญ.โสภณา ปิยะรัฐ (ท.14657)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพุธ

 • ทพญ.สิตา  ปรีดาวรกิจ (ท.14114)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพฤหัสบดี

 • ทพญ.ศิรินภาภรณ์  สุพัฒน์ธนายุต (ท.15880)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันศุกร์

 • ทพ.ปริญญา  ชัยสิงห์เหนือ (ท.8626)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 17:00 น.

วันเสาร์

 • ทพญ.ฆโนทัย  ฉันทปรีดา (ท.12858)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันอาทิตย์

 • ทพญ.ศศิวิมล  คำยศ (ท.12588)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.
ตารางทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป ห้อง2

วันจันทร์

 • ทพญ.ศิรินภาภรณ์  สุพัฒน์ธนายุต (ท.15880)
  ประจำเวลา  10:00 น. –  19:30น.

วันอังคาร

 • ทพญ.ศุภลักษณ์  แก้วศรี (ท.16059)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพุธ

 • ทพญ.ศิรินภาภรณ์ สุพัฒน์ธนายุต (ท.15880)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพฤหัสบดี

 • ประจำเวลา  10:00 น. – 15:00 น.

วันศุกร์

 • ทพ.กรวิทย์  สถาพรพิบูลย์ (ท.12285)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันเสาร์

 • ทพญ.พิชาพร  คล่องอักขระ (ท.15855)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันอาทิตย์

 • ทพญ.วรรณทิภา ขาวละออ (ท.14813)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.
ตารางทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก (ผ่าฟันคุด)

วันอาทิตย์

 • ทพญ.ศิรินุช จันทรวัฒนะ (ท.6472)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 18:00 น.
          ทุกสัปดาห์ที่ 2,4,5 ของเดือน