อัตราค่าบริการ

11111ศัลยกรรมช่องปาก

2.ศัลยกรรมช่องปาก
2.1 ถอนฟัน 600 บาท/ซี่
2.2 ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน)  800-1,200 บาท/ซี่

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า