อัตราค่าบริการ

11111ฟันคุด

3.Surgical Extraction
3.1 ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน
(Soft Tissue Impaction)
1,200-1,800 บาท/ซี่
3.2 ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันที่ฝังโดยกรอกระดูกและฟัน
(Bony Impaction or Embedded Tooth)
  3.2.1 Partial Bony 2,000-3,000 บาท/ซี่
  3.2.2 Complete Bony 3,000-4,000 บาท/ซี่

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า