อัตราค่าบริการ

11111ปริทันต์วิทยา

4.ปริทันตวิทยา
4.1 ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 600-800 บาท/ครั้ง
4.2 เกลารากฟัน (Root Planning/Curettage) ตำแหน่งละ  300 บาท

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า