อัตราค่าบริการ

1111ทันตกรรมหัตถการ

1.ทันตกรรมหัตถการ
1.1 อุดฟันชั่วคราว (pulp capping) 400 บาท/ซี่
1.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam
  – ด้านเดียว 600 บาท
  – 2 ด้าน 700 บาท
  – 3 ด้าน 800 บาท
  – ตั้งแต่ 4 ด้าน 900 บาท
1.3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Composite, GI, Flowable composite)
  – ด้านเดียว 600-700 บาท
  – 2 ด้าน 700 บาท
  – 3 ด้าน 800 บาท
  -เคลือบหน้าฝันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Composite Facing)
2,000 บาท/ซี่
  อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2,000 บาท/ช่อง
1.4 อุดคอฟันด้วยวัสดุ Glass Ionomer 500 บาท/ซี่
1.5 ฉีดยาชา 100 บาท/ตำแหน่ง

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า