อัตราค่าบริการ

1111ทันตกรรมสำหรับเด็ก

10.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ถอนฟันน้ำนม 300 บาท/ซี่
อุดฟันน้ำนม 500-700 บาท/ซี่
เคลือบหลุมร่องฟัน 400 บาท/ซี่
เคลือบฟลูออไรด์ 400 บาท/ครั้ง
รักษารากฟันส่วนต้น ( Pulpotomy ) 2,000 บาท/ซี่
รักษารากฟันส่วนรากหรือปลาย ( Pulpectmy ) 2,500 บาท/ซี่
อุดฟัน + เคลือบหลุมร่องฟัน ( PRR ) 700 บาท/ซี่
ครอบฟัน ( SSC ) 2,000 บาท/ซี่
ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม ( Space maintamer ) 1,500 บาท/ซี่

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า