อัตราค่าบริการ

1111ทันตกรรมประดิษณ์

6.ทันตกรรมประดิษฐ์
6.1 เคลือบฟันเทียม (Porcelain veneer) 8,000 บาท/ซี่
6.2 ครอบฟัน (Crown)
  – Non Precious-porceiain 6,000 บาท/ซี่
 – Semi Precious-porcelain (palladium) 8,500 บาท/ซี่
 – Precious Gold 56% 13,000 บาท/ซี่
 – Precious Gold 84% 15,000 บาท/ซี่
 – แบบไม่มีโลหะผสม (All porcelain)
   * In-ceram 10,000 บาท/ซี่
   * Empress 10,000 บาท/ซี่
   * Empress Emax 11,000 บาท/ซี่
   * Cercon/Zerconia 13,000 บาท/ซี่
6.3 สะพานฟัน (Bridge) 6,500-15,000 บาท/unit
6.4 เดือยฟัน (Post & core) 3,000 บาท/ซี่
6.5 ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
  – ซี่แรก 2,500 บาท/ซี่
  – ซี่ต่อไป 350 บาท/ซี่
  – ตะขอลวดดัด ตัวละ 150 บาท
6.6 ฟันปลอมถอดได้ฐานนุ่ม Flexible
  – ซี่แรก 5,500 บาท/ซี่
  – ซี่ต่อไป 400 บาท/ซี่
6.7 ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 5,500บาท/ซี่
  – 1-2 ซี่ (RB) 4,000-5,000 บาท/ชิ้น
  – 3 ซี่ (RPD) 7,000 บาท/ชิ้น
  – ซี่ต่อไป 400 บาท/ซี่
6.8 ฟันปลอมทั้งปากฐานอคริลิก (Full Denture) 14,000 บาท
6.9 ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (Full Denture) 20,000 บาท
6.10 ซ่อมฟันปลอม 400-600 บาท
  – เพิ่มฟัน ซี่ละ 200 บาท

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า