อัตราค่าบริการ

111จัดฟัน

8.จัดฟัน (Orthodontic Treatment)
  – จัดฟันทั่วไป 38,000-45,000 บาท/คน
  – จัดฟันแบบใส NEW!  15,000-30,000 บาท/คน
  – เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) 2,000 บาท/ชิ้น

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า