อัตราค่าบริการ

111คลองรากฟัน

5.การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic Treatment) ฟันแท้
5.1 ฟันหน้า 3,500 บาท/ซี่
5.2 ฟันกรามน้อย  5,000 บาท/ซี่
5.3 ฟันหลัง 7,500-8,000 บาท/ซี่
5.4 เอ็กซเรย์ 150 บาท/ฟิล์ม

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า