ตารางทันตแพทย์แผนกจัดฟันติดเครื่องมือ

วันจันทร์

  • ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร (ท.5002)
  • ประจำเวลา  16:00 น. –  19:30 น. 

ทุกสัปดาห์ที่ 2,3,4 ของเดือน

วันศุกร์

  • ทพ.อรรถกฤษณ์  ผลประเสริฐ (ท.4478)
  • ประจำเวลา  15:30 น. –  19:30 น.

วันเสาร์

  • ทพ.วัลลภ สุวรรณมโน (ท.5139)
  • ประจำเวลา  10:00 น. –  19:30 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน

  • ประจำเวลา  13:00 น. –  19:30 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

วันอาทิตย์

  •  ทพญ.รัตติยา  ฉั่วเจริญ (ท.6830)
  • ประจำเวลา  9:00 น. –  18:00 น.

          ทุกสัปดาห์ที่ 2,3 ของเดือน